รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วันที่ 20 กันยายน 2562
เรื่อง  แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยมิตซุวา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 กันยายน 
2562 ได้มีมติดังนี้
อนุมัติแต่งตั้ง นายพชร  แก้วนุกูล เป็น กรรมการตรวจสอบแทนนายโยชิฮิซ่า  ฮาเซกาว่า 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์  สืบวิเศษ    ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.  นายพรเทพ  ญาณประสาท      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.  นายพชร  แก้วนุกูล        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง ขอบเขต 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตร
วจสอบ (F 24-1) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


              ขอแสดงความนับถือ              (นายเทะซุจิ  ทาเคกุชิ)
                 เลขานุการบริษัท
F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยมิตซูวาจำกัด ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 
ได้มีมติดังต่อไปนี้
  แต่งตั้ง
    ประธานกรรมการตรวจสอบ           กรรมการตรวจสอบ
  คือ   นายพชร  แก้วนุกูล
  โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์  สืบวิเศษ   วาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
    2. กรรมการตรวจสอบ นายพรเทพ  ญาณประสาท          วาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
    3. กรรมการตรวจสอบ นายพชร  แก้วนุกูล           วาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
    
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายมสาร  ส่งศักดิ์สกุล
  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 
1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
    1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
    2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( internal control ) 
และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำห
นดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6.   จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
  1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
        หลักทรัพย์กำหนด
      ลงชื่อ ??????????????กรรมการผู้จัดการ
          ( นายฮิโรชิ  ยามาด้า )
      (ตราประทับ)

      
 
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้