รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2562 18:25:00
หัวข้อข่าว
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 ก.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 29 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 ต.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562  
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกองทรัสต์ TPRIME
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้