รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2562 18:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท./ทบ./กร.1923/2562

  วันที่ 19 กันยายน 2562


เรื่อง  แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่(LUXF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ลักซ์ชัวรี่(LUXF) ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว
จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน (0.5%ขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ชื่อผู้ถือหน่วย                     หน่วย          %

1  บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด   34,177,500.0000   17.39
2  คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์   23,428,000.0000   11.92
3  คุณ ธนะ จิตมากุศล   15,000,000.0000   7.63
4  คุณสุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ   15,000,000.0000   7.63
5  บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด   8,071,700.0000   4.11
6  คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล   5,000,000.0000   2.54
7  บริษัท . ซิสคัส จำกัด   4,464,800.0000   2.27
8  คุณสุดา อัศวโภคิน  4,100,000.0000  2.09
9  คุณ นิพนธ์ บุณยประภัศร   2,100,000.0000  1.07
10  คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์   2,000,000.0000   1.02
11  คุณ ปราณี เผอิญโชค   2,000,000.0000   1.02
12  คุณฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง   2,000,000.0000   1.02
13  บริษัท เฟรย์ แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด   1,815,200.0000   0.92
14  คุณ อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ   1,722,500.0000  0.88
15  บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด  1,549,500.0000  0.79
16  คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์   1,500,000.0000   0.76
17  MR. MARC ANDRE HERMATSCHWEILER   1,200,000.0000   0.61
18  คุณบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ   1,200,000.0000   0.61
19  DBS BANK LTD   1,179,000.0000   0.60
20  HIROSHI TAYAMA   1,106,000.0000   0.56
21  คุณเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์   1,100,000.0000   0.56
22  คุณ สุวนันท์ คงยิ่ง   1,000,000.0000   0.51
23  คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย   1,000,000.0000   0.51
24  คุณ นพรัตน์ กุลหิรัญ   1,000,000.0000   0.51
    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           ขอแสดงความนับถือ

          
            
            
               (พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้