รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม
พร็อพเพอร์ตี้ ("กองทรัสต์") ขอแจ้งว่านางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล
ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 
ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาววรรณพรรธน์ น้อมกล่อม
(ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมดูแลทรัพย์สินและนักลงทุนสัมพันธ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
จนถึงวันที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่จะเข้าดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้