รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ III เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (III)
ทุนเดิม (บาท)                    : 303,414,544.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 606,829,088
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,478,687
ทุนใหม่ (บาท)                    : 304,653,887.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 609,307,775
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (III-WA) จำนวน 
2,478,687 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,478,687 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.80
วันใช้สิทธิ                      : 30 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________