รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2562 08:15:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ B เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
B
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (B)
ทุนเดิม (บาท)                    : 592,796,735.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 871,759,905
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 457,680,586
ทุนใหม่ (บาท)                    : 904,019,533.88
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,329,440,491
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.68000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.33
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 26 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________