รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2562 18:41:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
GOLDPF
แหล่งข่าว
GOLDPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ชื่อ                         : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 ส.ค. 2562
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 9.5946
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 1,976,503,429.59
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 206,000,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
     ( นายวรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หมายเหตุ                      :
มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,017,380,652.89
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้