รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2562 08:55:00
หัวข้อข่าว
19 กันยายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญ EARTH ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 19 ก.ย. 2562
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 20 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________