รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2562 08:24:00
หัวข้อข่าว
19 กันยายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TSE-T1
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
รุ่นที่ 1 (TSE-T1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ TSR
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 24 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 16 ต.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 30 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 17 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________