รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2562 12:32:00
หัวข้อข่าว
รายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้องเก็บของชั้น 4 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม
พร็อพเพอร์ตี้ ("กองทรัสต์") ขอรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้       ห้องเก็บของชั้น 4 โครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์ ในเวลาประมาณ 01.15 น. ของวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 62
โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถควบคุมเพลิงไ
ว้ได้และโครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ 
ฝ่ายบริหารและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ประสานงานกับบริษัทประกันเข้าสำรวจตรวจสอบพร้อมประเมินความเสีย
หายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งกองทรัสต์ได้มีการจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกประเภท (All Risks
Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้