รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ย. 2562 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันหยุดปี 2563
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 025/2562
          
วันที่ 13 กันยายน 2562
เรื่อง  แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1  วันพุธ  1  มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
2  วันจันทร์  10  กุมภาพันธ์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
3  วันจันทร์  6  เมษายน  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4  วันจันทร์  13  เมษายน  วันสงกรานต์
5  วันอังคาร  14  เมษายน  วันสงกรานต์
6  วันพุธ  15  เมษายน  วันสงกรานต์
7  วันศุกร์  1   พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
8  วันจันทร์  4   พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
9  วันพุธ  6   พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
10  วันพุธ  3   มิถุนายน     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี
11  วันจันทร์  6   กรกฎาคม  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12  วันอังคาร  28  กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
13  วันพุธ2      สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
14  วันอังคาร  13   ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร
15  วันศุกร์  23   ตุลาคมวันปิยมหาราช
16  วันจันทร์  7    ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17  วันพฤหัสบดี  10ธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
18  วันพฤหัสบดี  31ธันวาคม วันสิ้นปี
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป

   ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)       (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
    กรรมการ                   กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้