รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KYE
หลักทรัพย์
KYE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KYE
ชื่อบริษัท                      : บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (KYE)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 22,000,000
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 19,800,000
วันที่มีผล                      : 17 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 2,200,000 หุ้น
______________________________________________________________________