รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ย. 2562 13:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
B
แหล่งข่าว
B
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 13 ก.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 871,759,905
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.33
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 457,680,586
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 414,079,319

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 871,759,905
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 457,680,586
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 414,079,319
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 151,034,593.38
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 644,415.30
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : งาน XR =332,419.30 บาท
วันจองซื้อ =61,786 บาท
จดทะเบียนเพิ่มทุน = 250,210.00 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 150,390,178.08
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม(RO) จำนวน 414,079,319 หุ้น 
บริษัทจะนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร

นายพงศ์ศิริ ศิริธร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้