รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ย. 2562 09:47:00
หัวข้อข่าว
จดทะเบียนลดทุนเนื่องจากตัดหุ้นจดทะเบียนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด (แก้ไขหัวข้อข่าว และ ยกเลิก Template)
หลักทรัพย์
KYE
แหล่งข่าว
KYE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนชำระ                    

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากการลดทุนชำระเป็นผลจากการลดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ส.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                : หุ้นสามัญ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้