รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2562 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BDMS เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
BDMS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,569,143,169.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 15,691,431,694
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 200,570,201
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,589,200,189.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 15,892,001,895
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : 
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,570,201 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 47,517.22
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 21.045
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : วันที่ 05 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 06 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________