รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2562 07:03:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 11 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
LHK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โลหะกิจ เม็ททอล(listed)
โดย นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 06/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โลหะกิจ เม็ททอล(listed)
โดย นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 06/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โลหะกิจ เม็ททอล(listed)
โดย นางสาว วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 06/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)(listed)
โดย ZICO TRUST (S) LTD.
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________