รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2562 07:36:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 10 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
MVP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอ็ม วิชั่น(listed)
โดย นางสาว ณมน พเยียสวัสดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็ม วิชั่น(listed)
โดย นาย ธราธร ยวงบัณฑิต
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -12.675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________