รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2562 07:35:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์
MGE
แหล่งข่าว
MGE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 06 ก.ย. 2562
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 9.3912
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 461,360,220.88
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 49,126,843.5056
ลงลายมือชื่อ ___________________________
     ( นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้