รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ย. 2562 12:43:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ KTIS-WA (F53-5) ครั้งที่ 3
หลักทรัพย์
KTIS
แหล่งข่าว
KTIS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 10 ก.ย. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : KTIS-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ 
ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 0
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 24,426,705
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 10.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 28,000,000หมายเหตุ                      :
ผลต่างของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีสาเหตุมาจ
ากภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีผู้ถือใบแสดงสิทธิบางส่วนพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร
หรือพนักงานซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้