รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ย. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562 เรื่องรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 
ประชุมเมื่อวันที่    10 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท  วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
("ACS Capital")  ระยะเวลาของสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")  ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  -   เป็นผู้ถือหุ้นของ 
AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20
-  เป็นบริษัทในเครือของ AFS*
*บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")    - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS 
ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
        - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital  

ลักษณะทั่วไปของรายการ:
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้จัดตั้ง Shared Service Center 
สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชี ("FASSC")
เพื่อลดการทำงานที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมบุคลากรและกระบวนการธุรกิจกับบริษัทในเครื
อ ได้แก่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
โดยการจัดตั้ง FASSC นั้น บริษัทฯ
จะช่วยสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค่าบริการ
FASSC จะคำนวณจากการบวกเพิ่มจากต้นทุน (markup on cost)
และค่าบริการดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ เป็นจำนวนคงที่เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ค่าบริการรายเดือนที่เรียกเก็บกับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") มีดังนี้
(หน่วย: บาท)
ระยะเวลา  กันยายน 2562  ตุลาคม 2562  พฤศจิกายน 2562  ธันวาคม 2562  มกราคม 2563  กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนเงิน
(ไม่รวม VAT)  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 780,000 บาท

บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
ACS Capital  30,437,500 บาท/
3,043,750 หุ้น  นายคาซึมาสะ โอชิมา1  -  -
หมายเหตุ: 1นายคาซึมาซะ โอชิมา ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการ    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยง ที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้
  - เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2562 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน 
และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท แอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")
เป็นจำนวนไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 10.20 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ
  - เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 08/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 
อิออน       ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทำสัญญา "Business
Administration Agreement" กับบริษัท  อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")
และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ AFS เป็นจำนวนไม่เกิน 92.58 ล้านบาท คิดเป็น  ร้อยละ 0.504
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ และอนุมัติการขายเงินลงทุนที่ถือใน AEON Systems ให้แก่ AFS
ในราคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.003
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ
ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้