รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ย. 2562 09:11:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 62
หลักทรัพย์
EARTH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อต่างๆ ว่าบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) 
มีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยมีมติสำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท
 แผนการชำระหนี้ และการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี นั้น

ปัจจุบัน EARTH ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
และต้องเปิดเผยวาระการประชุมมาพร้อมกันผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
รวมถึงต้องเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ EARTH 
ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว
______________________________________________________________________