รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ย. 2562 09:01:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญ EARTH ก่อนเพิกถอน
หลักทรัพย์
EARTH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : 
เตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญ EARTH ก่อนเพิกถอน
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญ EARTH เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 11 - 19
กันยายน 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวบริษัท วันที่ 2 กันยายน 2562)
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________