รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2562 13:23:00
หัวข้อข่าว
กรรมการใหม่ แก้ไขข้อบังคับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้พนักงาน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
HTC
แหล่งข่าว
HTC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 ก.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 ก.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 ก.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - -แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 เรื่องตราสำคัญของบริษัท
-อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติแต่งตั้ง Mrs. Kerry-Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 ก.ย. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,992,180
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,992,180
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,992,180
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 11.33
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 22 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเสนอขาย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้