รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2562 17:15:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ III-WA (F53-5)
หลักทรัพย์
III
แหล่งข่าว
III
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ก.ย. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : III-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ. ทริพเพิล ไอ 
โลจิสติกส์ ที่ออกให้แก่พนักงาน ครั้งที่2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 2,478,687
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 5,692,225
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 4.80
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 2,478,687
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 5,692,225
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายทิพย์ ดาลาล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิรัช นอบน้อมธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้