รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2562 07:52:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 3 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
B
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง(listed)
โดย . CHUN-CHING TENG
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทุนธนชาต(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นางสาว แคทลีน มาลีนนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป(listed)
โดย บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บี จิสติกส์(listed)
โดย นางสาว กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป(listed)
โดย บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/09/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป(listed)
โดย บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________