รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2562 13:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
หลักทรัพย์
TFFIF
แหล่งข่าว
TFFIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ. TFF 026/2562  
วันที่ 3 กันยายน 2562  
เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(TFFIF)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ปัจจุบันกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF หรือ "กองทุนรวม") 
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้   
1. นายชาญวิทย์ นาคบุรี  ตัวแทน กระทรวงการคลัง
2.นายพลจักร นิ่มวัฒนา  ตัวแทน กระทรวงการคลัง
3.นายจีรวัฒน์ หงสกุล  ตัวแทน กระทรวงการคลัง
4.นางชวินดา หาญรัตนกูล  ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5.นายไพรัช มิคะเสน  ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6.นายภควัต เมธีไตรรัตน์  ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7.Mr. Lim Chong Boon Dennis    ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
8.นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร       ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
9.นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จำกัด(มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน จาก Mr. Lim Chong Boon Dennis เป็น นายสุเมธา
ลิ่วเฉลิมวงศ์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
  โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 ขอแสดงความนับถือ
 
(นางชวินดา หาญรัตนกูล)    
กรรมการผู้จัดการ    
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

(Mr. Lim Chong Boon Dennis)
กรรมการผู้จัดการ    
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้