รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2562 08:54:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ TSF เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน และปลดเครื่องหมาย C
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 03 ก.ย. 2562
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF) ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5)
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศว่าหลักทรัพย์ของ TSF เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC 
(Non-Compliance)
เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วั
นที่ 3 กันยายน 2562 โดยยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ TSF ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปก
ติ
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 04 ก.ย. 2562
เหตุผล                       :
 - บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________