รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2562 13:49:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 68/2562
                                       2 กันยายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) 
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ด้วยเหตุที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดยการเพิกถอนจะมีผลในวันที่ 20 กันยายน 2562 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH
เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 กันยายน 2562

สำหรับการเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH เป็นระยะเวลา 7 
วันทำการก่อนที่จะมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นนั้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
แต่อย่างไรก็ดี
เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังและมีความรอบคอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี Cash Balance
(ผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย NC
ตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน,
ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EARTH รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะคงการขึ้นเครื่องหมาย SP โดยจะไม่เปิดให้ซื้อขายในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก EARTH-W4
จะมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 กันยายน 2562
และจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 14 กันยายน 2562

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวระหว่างวันที่ 11-19 ก.ย. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ได้ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15673814158681&language=th&country=TH
 
                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________