รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2562 08:49:00
หัวข้อข่าว
ตลท.เพิกถอน EARTH โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 11-19 ก.ย. 2562 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
EARTH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
วันที่เพิกถอน                     : 20 ก.ย. 2562
เหตุผล                       :
 - 
แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ได้และไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 11 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2562
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนถูกเพิกถอน
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย 
(คือ วันที่ 11 กันยายน 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
- ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทดังกล่าวโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, 
ความเห็นผู้สอบบัญชี, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของ EARTH ได้ตาม Link ใน PDF
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 11 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2562
เหตุผล                       :
คงเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________