รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2562 07:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)(แก้ไข)
หลักทรัพย์
ARROW
แหล่งข่าว
ARROW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ (แก้ไข)       : 02 ก.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 5,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : ESOP-W3
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)              : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
และ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 7.55
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 24 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562
WarrantESOPEndSubscriptionPeriodแก้ไข(
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 5,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 0
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : ไม่มี
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายธานินทร์ ตันประวัติ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้