รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2562 17:04:00
หัวข้อข่าว
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 046/2562
                                           วันที่ 30 
สิงหาคม 2562
 
เรื่อง   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล
       เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี
และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.metrosystems.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ขอแสดงความนับถือ
 
สุเมตตา จิตต์ศิริผล

( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
 เลขานุการบริษัท
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
02-089-4124, 02-089-4213
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้