รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ส.ค. 2562 20:07:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการเกี่ยวกับการได้มาซึื่งทรัพย์สิน การขยายระเวลาตั๋วแลกเงินและดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 023/2562
  
    
  วันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรื่อง  มติคณะกรรมการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
การขยายระยะเวลาตั๋วแลกเงิน(BE)และดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ยดังนี้

1.  มติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.82 โดยมีจำนวน 
1,387,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 90.44 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125,480,000 บาท ตามเกณฑ์สิ่งตอบแทนมีขนาดรายการ
1.83% และนับรวมระยะเวลา6เดือนมีขนาดรายการรวม 3.25%
2.  มติอนุมัติการต่อตั๋วแลกเงิน(BE) ของบริษัท เพลนเน็ตเอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด (เพลนเน็ต) 
จำนวน 1,072.16 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
3.  มติอนุมัติให้ฟ้องคดีแพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)และกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 
(บอร์ดใหญ่) ให้ดำเนินการนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่
อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด จำนวน 3,898.70 ล้านบาท
ไปชำระเป็นค่าความเสียหายในคดีของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ
หรือแก้ไขงบการเงินไตรมาสแรกปี 2562 ของธนาคารกรุงไทยฯ
ให้นำเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการชำระเงินต้นของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
ในคดีแพ่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์ตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารฯ
หรือเรียกเงินคืนจำนวน 3,898.70 ล้านบาทและหรือค่าความเสียหายอื่น ๆ
โดยบริษัทให้ทนายส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ดำเนินการแก้ไขการลงบัญชีโดยนำเงินจำนวน
3,898.70 ล้านบาทไปชำระเงินต้นภายใน 15 วันนับจากที่ธนาคารฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าว
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินคดีตามที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ
       (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)     (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
            กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้