รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ส.ค. 2562 09:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เรื่องการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO), ลดทุนชำระแล้ว, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
STARK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ส.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ต.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ส.ค. 2562
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.59
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 1,323,211,005
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 1,323,211,005
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,323,211,005
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) (แก้ไข)        : 17 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 23 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 11 ก.ย. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 10 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้