รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ส.ค. 2562 13:02:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ที่ SCO 045/2562
      
               วันที่ 27 สิงหาคม 2562


เรื่อง    การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
    (2) หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (F24-2)

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  ทั้งนี้ เอกสารประกอบการแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ถึง (2)
    
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  ขอแสดงความนับถือ

               สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้