รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2562 20:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของ ประธานกรรมการและกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล
ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และนายสุพจน์ แก้วมณี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้