รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2562 19:59:00
หัวข้อข่าว
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
NSI
แหล่งข่าว
NSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 ก.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 ก.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 ก.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 9,730,000 บาท
และให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมอีกในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นเงิน 18,070,000 บาท
รวมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27,800,000 บาท
เพื่อเป็นการรักษาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้น
ประกอบกับบริษัทมีเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 กันยายน 2562
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กันยายน 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้