รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2562 12:38:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CK
แหล่งข่าว
CK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  CK-19-0000-PO-L-0032
                    23 สิงหาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทฯ 
ได้ลงนามสัญญาจ้างงานซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 4 ระยะที่ 3 ในทางพิเศษส่วนบี
(อุรุพงษ์-บางโคล่)
และการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทอื่น
และเป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

     วันที่ลงนาม      16 สิงหาคม 2562
     มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น    233,255,144 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     ระยะเวลาแล้วเสร็จ      ประมาณ 12 เดือน
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                    ขอแสดงความนับถือ


                        (ดร. อนุกูล ตันติมาสน์)
                      กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                       สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้