รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2562 08:44:00
หัวข้อข่าว
27 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ WORK-W1
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 (WORK-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 27 ส.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 30 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 ก.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 28 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 09 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 01 ต.ค. 2562
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเฉพาะวันทำการ
______________________________________________________________________