รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2562 07:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาง ยุพา เตชะไกรศรี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย PLANET ENERGY HOLDINGS PT
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________