รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ส.ค. 2562 21:56:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จากสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อมูลสำคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ DREIT
หลักทรัพย์
DREIT
แหล่งข่าว
DREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 22 ส.ค. 2562
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (เพิ่มเติม)       : 302,100,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)           : 1 : 0.7379
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : ถึง 5.90
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 02 ก.ย. 2562
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 30 ส.ค. 2562
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : ถึง 5.90
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 302,100,000 
หน่วย โดยแบ่งสัดส่วนการเสนอขาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดสรรและเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
(Rights Offering) ร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ หรือไม่เกิน
302,100,000 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามสัดส่วนที่กำหนดไม่สามารถกระทำได้
หรือในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้
ให้ปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ไ
ด้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 
นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว บริษัทฯ
จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เก
ินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร ก่อน พร้อมกับ หรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 2
หรือไม่ก็ได้
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควรตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ 
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1
ที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้