รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ส.ค. 2562 17:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ) (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ส.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : B52-W1
วันใช้สิทธิ                      : 10 ก.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 16 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ย. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.41
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 0.622
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
Template นี้ อ้างอิงจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้