รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ส.ค. 2562 17:09:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BJCHI
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BJCHI
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 1,599,999,999
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 1,599,690,000
วันที่มีผล                      : 26 ส.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 309,999 หุ้น
______________________________________________________________________