รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
BCPG
แหล่งข่าว
BCPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ส.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 ก.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 ก.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.16
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.126
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.034
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 ก.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
- เงินปันผลจำนวน 0.034 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ดังนั้นผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
-เงินปันผลจำนวน 0.126 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่ได้รับเครดิตภาษี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้