รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2562 08:36:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1, B52-W2 (แก้ไข Template#2)
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ส.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 626,200,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 626,200,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 351,200,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 9 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.20
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 15 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 30 ส.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 29 ส.ค. 2562
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท ทีเจดี จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 275,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 12.46
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.20
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 275,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Right Offering ภายในเดือนตุลาคม 2562 (เป็นเวลา 5 วันทำการ)

กำหนดการจองซื้อหุ้นที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ส.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 ส.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ส.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ห้อง Sapphire Suite 
ชั้น 7 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ดังนั้น
เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพ
อต่อการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้
อมูลต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น
บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23
 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ ในวันที่ 23 กันยายน 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ส.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : B52-W1
วันใช้สิทธิ                      : 10 ก.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 16 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ย. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.41
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 0.622
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : B52-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
  ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)            : 2.283
  ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)            : 2.41
  อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 0.657
  อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 0.622
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 และ B52-W2 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม
นับจากวันที่มีผลในการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการใช้สิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 15 ส.ค. 2562
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวนราวดี วรวณิชชา
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : B52-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
  ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)            : 7.103
  ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)            : 7.50
  อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 0.211
  อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 0.20
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562
ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การปรับสิทธิ
B52-W1 และ B52-W2 จึงมีผลเป็นการยกเลิก ) มติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562
ดังกล่าวได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท 
คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของ
ราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม
นับจากวันที่มีผลในการปรับสิทธิ B52-W1 และ B52-W2 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการใช้สิทธิ B52-W1 และ B52-W2 แต่อย่างใด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 15 ส.ค. 2562
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวนราวดี วรวณิชชา
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้