รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2562 17:18:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 32 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
ERW19C1908A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 04 ก.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 04 ก.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 30 ส.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 02 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 04 ก.ย. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 224.01
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 15.22765 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 127.725
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.3692 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 80.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.30 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEAU19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.94
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.33315 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BGRI19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 37.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.80 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BPP19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.406
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.94851 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CENT19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 54.164
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.63603 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 63.629
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.94172 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EA19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 63.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 334.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 36 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EPG19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 8.907
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.95756 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ERW19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 9.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.15 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GULF19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 109.725
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.08268 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 61.068
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.34233 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.132
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.73872 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTC19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 45.063
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.38422 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 45.513
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.48768 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PSH19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTG19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.60 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTT19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 29.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.32 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 147.374
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 21.32196 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 63.862
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.25973 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RATC19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 66.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.80 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RS19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.60 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 59.987
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.998 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STEC19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.397
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.20398 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCAP19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 66.022
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.7382 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : THAN19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 7.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.20 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 94.239
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.90156 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRUE19P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.43
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.07 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TU19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.10 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WORK19C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 33.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.20 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้