รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2562 08:32:00
หัวข้อข่าว
20 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NEP-W3
หลักทรัพย์
NEP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEP-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 20 ส.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 23 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 13 ก.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 21 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 29 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 12 ก.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 14 ก.ย. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________