รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2562 07:31:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
EIC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์(listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 20.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 22.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว(listed)
โดย แอล.พี. โฮลดิ้ง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 32.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์(listed)
โดย นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________