รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2562 13:14:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (7UP)
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
 - บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)
 - บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 15 ส.ค. 2562
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ                      :
สำหรับ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH) 
ซึ่งยังไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
______________________________________________________________________