รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 21:29:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่ 1)
หลักทรัพย์
K
แหล่งข่าว
K
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ส.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 ส.ค. 2562
date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 28 ส.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 122/4 
ถนนกรุงเทพ-กรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้