รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 13:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งจำนวนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จะออก ราคาการใช้สิทธิ และอัตราส่วนการจัดสรร (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
TSE
แหล่งข่าว
TSE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ก.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวน TSR ที่จัดสรร (หน่วย)            : 381,149,916
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
 TSR
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 381,149,916
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : TSR)             : 5 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบแ        : 21 ส.ค. 2562
สดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 
(Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ       : 20 ส.ค. 2562
้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
   ชื่อย่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอ        : TSE-T1
นสิทธิได้ (TSR)
   ชื่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ        : 
รายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ของ บริษัท ไทย โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ทธิได้ (TSR)
   อัตราการแปลงสภาพ (TSR : หุ้น)         : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)        : 2.50
   อายุ TSR                   :
    ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ออกใบแสดงสิทธิทั้งนี้ ภายหลังการออกใบแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะไม่ขยายอายุของใบแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้